Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Web Scraping tại Châu Á