Tìm thấy một Freelancer Viết quảng cáo, Nghiên cứu tại Châu Á