Tìm thấy một Freelancer Nhập liệu, Tiếng Anh (Anh), Trợ lí trực tuyến, Xử lí dữ liệu, Kiến trúc phần mềm, Viết quảng cáo tại Châu Á