Tìm thấy một Freelancer Nhập liệu, Tiếng Anh (Anh), Trợ lí trực tuyến, Xử lí dữ liệu tại Châu Á