Tìm thấy một Freelancer Electric Repair, Phần mềm cài sẵn, Kĩ thuật điện, Kiến trúc phần mềm, XML, Kĩ thuật, .NET, Mobile App Development, Lập trình C# tại Châu Á