Tìm thấy một Freelancer Điện tử, Python tại Châu Á