Tìm thấy một Freelancer Kĩ thuật, Quản trị cơ sở dữ liệu tại Châu Á