Tìm thấy một Freelancer Kĩ thuật, Quản lý website, Java tại Châu Á