Tìm thấy một Freelancer Dọn đường, Kế toán, Kiến trúc phần mềm, Nghiên cứu tài chính tại Châu Á