Tìm thấy một Freelancer Dọn đường, Kế toán, Kiến trúc phần mềm, Khoa học dữ liệu, Viết kĩ thuật tại Châu Á