Tìm thấy một Freelancer Dọn đường, Kế toán, Kiến trúc phần mềm, Phân tích tài chính, Windows Phone, Javascript, Thuật toán tại Châu Á