Tìm thấy một Freelancer Dọn đường, Kế toán, Kiến trúc phần mềm tại Châu Á