Tìm thấy một Freelancer Adobe Flash, Photoshop, .NET, jQuery / Prototype, Angular.js, Lập trình C++ tại Châu Á