Tìm thấy một Freelancer Adobe Flash, Photoshop, .NET, jQuery / Prototype, Lập trình C++, iPhone tại Châu Á