Tìm thấy một Freelancer Adobe Flash, Photoshop, .NET, jQuery / Prototype, Lập trình C++, Phát triển phần mềm, SQL tại Châu Á