Tìm thấy một Freelancer Adobe Flash, Photoshop tại Châu Á