Tìm thấy một Freelancer Tiếp thị qua Internet, Research Writing tại Châu Á