Tìm thấy một Freelancer iPhone, Java, Lập trình C++ tại Châu Á