Tìm thấy một Freelancer PHP, Viết báo cáo tại Châu Á