Tìm thấy một Freelancer Titanium, Phát triển phần mềm, Java tại Châu Á