Tìm thấy một Freelancer Titanium, Phát triển phần mềm, WordPress tại Châu Á