Tìm thấy một Freelancer Dịch thuật, Ghostwriting, Viết lại bài báo tại Châu Á