Tìm thấy một Freelancer Dịch thuật, Ghostwriting, Biên tập tại Châu Á