Tìm thấy một Freelancer Web Scraping, MySQL, Android, Visual Basic, Lập trình C++, HTML5 tại Châu Á