Tìm thấy một Freelancer WPF, .NET, HTML, jQuery / Prototype, Mobile App Development, Visual Basic, CSS, iPhone, Thiết kế trang web tại Châu Á