Tìm thấy một Freelancer Kế toán, Article Writing, Xây dựng liên kết tại Châu Âu