Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Viết lại bài báo, PHP tại Châu Âu