Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Viết quảng cáo, PDF tại Châu Âu