Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Tiếng Anh (Anh), Tìm kiếm web, Thiết kế trang web, Giao diện người dùng/IA tại Châu Âu