Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Excel, Kiến trúc phần mềm, Photoshop tại Châu Âu