Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Ghostwriting, Bất kì công việc gì tại Châu Âu