Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Tiếng Indonesia, Photoshop tại Châu Âu