Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Tiếng Indonesia, Web Scraping, Tiếng Anh (Mỹ) tại Châu Âu