Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Tiếp thị qua Internet tại Châu Âu