Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Tìm kiếm qua mạng, Viết lại bài báo, Article Writing tại Châu Âu