Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Thiết kế logo tại Châu Âu