Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, PDF, Biên tập, Thiết kế sách quảng cáo tại Châu Âu