Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, PDF, Biên tập, Nghiên cứu tại Châu Âu