Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Đọc bông tại Châu Âu