Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Dịch thuật, Article Writing tại Châu Âu