Tìm thấy một Freelancer Đánh máy, Thiết kế trang web, HTML, Thiết kế biểu tượng tại Châu Âu