Tìm thấy một Freelancer Nhập liệu, Thiết kế đồ họa tại Châu Âu