Tìm thấy một Freelancer Kĩ thuật, Quản lý website, Java, Giao diện người dùng/IA tại Châu Âu