Tìm thấy một Freelancer Dọn đường, Kế toán, Kiến trúc phần mềm, Khoa học dữ liệu, Nghiên cứu pháp lý tại Châu Âu