Tìm thấy một Freelancer FL Studio, GarageBand, Sản xuất video, Minh họa tại Châu Âu