Tìm thấy một Freelancer Adobe Flash, Photoshop, .NET, Phát triển phần mềm, Thiết kế trang web, Javascript, Thiết kế đồ họa, Tạo hình 3D, jQuery / Prototype tại Châu Âu