Tìm thấy một Freelancer Tiếp thị qua Internet, Research Writing, Tiếng Anh (Mỹ) tại Châu Âu