Tìm thấy một Freelancer Javascript, Lập trình C#, NoSQL Couch & Mongo, Thiết kế đồ họa tại Châu Âu