Tìm thấy một Freelancer JSP, Quản lí dự án, SQL, Nhập liệu, Research Writing, Tiếng Anh (Mỹ), Kiểm tra phần mềm tại Châu Âu