Tìm thấy một Freelancer PHP, Viết báo cáo, Mô tả sản phẩm, Nghiên cứu tại Châu Âu